browser icon
Ön a következő böngésző, nem biztonságos verzióját használja: your web browser!
A jelenlegi böngészője elavult, nem biztonságos a használata. A kényelmesebb és biztonságosabb böngészés érdekében, kérem frissítse böngészőjét, vagy próbáljon ki másikat. A weboldal tökéletes megjelenéséhez a Firefox legújabb verzióját ajánljuk!

Tisztelt Pályázók!

Posted by on 2021. március 4. csütörtök

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a tegnapi napon Közleményt jelentetett meg, a LEADER Helyi felhívásokból finanszírozott képzések és rendezvények járványhelyzetből adódó megvalósításának lehetőségeiről és szabályairól, melyet a következőkben olvashatnak:

IH Közlemény a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények1 és képzések megtartására, azok elszámolhatóságára vonatkozóan
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet idejére elrendelt korlátozások érinthetik az egyes támogatási kérelemben/támogatói okiratokban szereplő elvárt/vállalt/támogatott tevékenységeket, különös tekintettel a rendezvények megtartására, és képzések szervezésére, lebonyolítására.
Amellett, hogy felhívjuk a Támogatást Igénylők/Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívások alapján elvárt, vállalt, támogatott rendezvények/képzések a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tarthatók meg, hangsúlyozzuk, hogy arra kell törekedni, hogy a támogatott célok megvalósuljanak, ne kerüljön sor a támogatásról lemondásra. Ennek érdekében elsősorban az eredeti határidők mellett online módon célszerű megtartani2 a rendezvényeket/képzéseket, másodsorban azok elhalasztására van mód. Tekintettel arra, hogy egyes rendezvények/képzések esetén ez nem, avagy vagy csak aránytalan nehézség árán megoldható, a támogatásról lemondásra, vagy a kötelezettségek alóli mentesítésre kerülhet sor.
A fentiektől eltérő megítélés alá esik a projektek tájékoztatás/nyilvánossági szegmenséhez tartozó például projektnyitó- vagy záró nyilvános (akár sajtónyilvános) esemény megtartása. Az Irányító Hatóság a veszélyhelyzet idején eltekint ezen rendezvények megtartásától!
Alábbiakban tájékoztatjuk az érintetteket az egyes eljárásrendi kérdésekről, illetve következményekről, a felmerült költségek elszámolásának lehetőségéről:
Ha a koronavírus világjárvány miatt elmaradt rendezvény, képzés, workshop, amellyel kapcsolatban a veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt, a felek által nem módosítható, vagy megszüntethető szerződés vagy megrendelés alapján merül(t) fel kiadás (így különösen szállás, teremfoglalás, oktató díjazása, utazási költség), melyek visszatérítésére nincs mód, avagy azokat nem fedezi biztosítás, ezen költségek elszámolhatóak.3
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kedvezményezettnek bizonyítani kell – elsősorban a szerződéssel, kapcsolódó általános szerződési feltételekre hivatkozással –, hogy a megrendelés nem volt módosítható, vagy „lemondható”, továbbá nyilatkozni arról, hogy e kiadás máshonnan nem térült meg.
Ez az elszámolás nem jelenti, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása kötelezettség alól a Kedvezményezett szabadul, így ezen felül meg kell adni, hogy véglegesen meghiúsult-e, illetve lehetőség van online módon, vagy későbbre halasztva megtartani azt.
Ugyanez mérlegelendő azon rendezvények/képzések tekintetében, melyek kapcsán nem merül fel így elszámolható költség, avagy a megrendelésre/szerződéskötésre a veszélyhelyzet kihirdetése előtt még nem került sor
1 Rendezvényként tekinthető a felhívásokban nevesített bemutatóüzemi program, vagy annak megfelelő tudásátadó rendezvény is.
2 Az Irányító Hatóság úgy tekinti, hogy az online képzés a vállalt szakmai tartalom tekintetében azonos értékű, avagy kedvezőbb, különösen a jelen helyzetben (figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 84. § (4) bek. c) pontjára), így emiatt a támogatói okiratot módosítani nem kell.
3 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 5. melléklet 3.4.7. pont
a) A projekt keretében tervezett rendezvény/képzés megtartható online
Javasoljuk minden olyan esetben a rendezvény/képzés online megtartását, ahol az lehetséges.
Ebben az esetben változás bejelentés benyújtása szükséges a rendezvény/képzés megtartásának módjára vonatkozóan. (lásd még: a 272/2014. (XI. 5.. Korm. rend. 86-87. § rendelkezései, valamint a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelentetett „Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről”, és a „Tájékoztató a beruházási típusú intézkedésekre benyújtott változás bejelentések gyakorlati kérdéseiről” c. dokumentumok.)
Elszámolható költségek:
Az online eseményhez nem kapcsolható költségek a projektből elhagyhatók, ugyanakkor arra nincs mód, hogy új költségelemeket emeljen be az elszámolható költségek közé a Kedvezményezett.
b) A projekt keretében tervezett rendezvény/képzés elhalasztható későbbi időpontra
Amennyiben a kedvezményezett megítélése szerint a rendezvény/képzés megvalósítható az időpont elhalasztásával, abban az esetben a kimentési kérelem/végső határidő hosszabbításra irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok figyelembevételével a rendezvény/képzés megtartható későbbi időpontban. Ilyen esetekben változás bejelentés benyújtása lehet szükséges.
Felhívjuk a figyelmet a 98/2020. (IV.10.), valamint az 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
Online rendezvény/ képzés esetén elfogadható, elszámolható költségek különösen:
• előadók- oktatók- fellépők díja,
• szervezés költsége, ide értve az online platform használatához kapcsolódó költségeket
• helyiség bérleti díja – amennyiben indokolt, részletes indoklással pl. koncerthez szükséges terem/stúdió)
Kifizetési igényléshez benyújtandó alátámasztó dokumentumok: (figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. és 6. mellékletében foglaltakra, valamint arra, hogy a résztvevők jelenléti ívet alá írni nem tudnak)
• e-mail útján kiküldött meghívók esetén az e-mail és a meghívottak e-mail címei,
• az esemény meghirdetése és pontos elérhetősége/link megadása,
• oktatási vagy képzési anyag elektronikus verziója képzés esetén
• képernyőkép dátummal a bejelentkezett résztvevőkről, résztvevők száma, ha lehet listája,
• emlékeztető
• képernyőképek az eseményről (5-10 db),
• visszajelzések kérése az eseményről és azok benyújtása.
(az utolsó 2 dőlt betűvel szedett pont opcionális, amennyiben releváns)
Online rendezvény/ képzés esetén továbbra is szükséges az eseményt az adott helyi felhívásban meghatározott nappal korábban bejelenteni a kormányhivatalok részére, az online felület elérhetőségének (bejelentkezési link) megjelölésével
c) A projekt keretében tervezett rendezvény/képzés nem tartható meg online és későbbre sem halasztható (pl.: jubileumi esemény, konkrét alkalomhoz kötődik, így halasztása esetén már nem töltené be a rendezvény/képzés eredeti célját) és nem releváns/megoldható annak online megtartása sem (pl.: falunap)/
Ha a projekt fő célja e képzés/rendezvény volt, ám még nem született támogatói döntés, mód van azt visszavonni. Ha már támogató okirat került kibocsátásra, melynek kapcsán a projektmegvalósítás nem kezdődött meg, a Kedvezményezett elállhat.
Ha a teljesítés megkezdődött, avagy a képzés/rendezvény csak egy projektelem volt, tekintettel arra, hogy a megvalósítás a kedvezményezettnek fel nem róható okból, elháríthatatlan külső ok miatt hiúsul meg, felmerülhet, hogy a kötelezettségek, és a hátrányos jogkövetkezmények alól a vis maior fennállása miatt mentesül a Kedvezményezett.
Erre vonatkozóan vis maior kérelmet szükséges benyújtani. Ez esetben a rendezvény/képzéshez kapcsolódó, már igazoltan felmerült költségek (pl.: beszerzett eszközök) elszámolhatók, támogathatók. Ehhez lásd még az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendeletet és a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet. Ehhez lásd még: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV az általános vis maior kérelem benyújtó felület használatához4.
Az adott helyi felhívás rendezvényekre / képzésre vonatkozó egyéb feltételei (pl. hány napon belül kell az emlékeztetőt elkészíteni/megküldeni) továbbra is érvényben maradnak.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az arculati elemek használatára, amennyiben ez releváns az adott támogatás esetén, továbbá arra, hogy a részvétel igazolása (pl. képernyőképek készítése, visszajelzések rögzítése) során figyelemmel kell lenni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet avagy GDPR).
4 https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/4415414/tajekoztatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8828599/Felhaszn%C3%A1l%C3%B3i+k%C3%A9zik%C3%B6nyv+az+%C3%A1ltal%C3%A1nos+vis+maior+k%C3%A9relem+beny%C3%BAjt%C3%A1s%C3%A1hoz.pdf/c664302b-e1f2-4d4e-8b9f-48af2fdadd6c?version=1.0

IH Közlemény rendezvényekképzések a COVID korlátozások alatt

Hozzászólások lezárva.

������ ���� Diablo 4 ������ ���� ������� ����� ������ ���� ���������-������ ������ ���� Minecraft ������ ���� Assassin's Creed ������ ���� COD 2 ������������ � ���� � ������� ������� ������� �������� ����-������� ������� � ������� ������� ���� � ������� ������������ ������ ���� GTA 5 ���� 4 The SimsOnline � Minecraft 2 Assassins creed �� ������� COD 2 ������ Need For Speed 6 Grand theft auto london Gta unlimited ��� 5 Sims 4 ����������� �������