Figyelem! Új munkahelyteremtő pályázat nyílott.

Augusztus 1-től szeptember 15 –ig beadhatóan új, 10 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100- 1200 KKV-nál akár 5000-5500 új munkahely létesíthető, továbbá mintegy 10 000, mármeglévő munkahely megőrzése segíthető. Induló beruházás is támogatható.

A központi program segítségével a kkv-k többek között új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják. A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, amelynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet. Ezen felül a vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint, 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint, kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak.

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a térségben. A munkáltatónak köteleznie kell magát, hogy a beruházási telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos létszámot fenntartja, és a létszámbővítésre legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.

A támogatott beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell a kedvezményezetteknek befejezniük.

A pályázati felhívás, az útmutató, és a mellékletek az alábbi linken érhetőek el:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak

Szinergia Egyesület munkaszervezete

Kategóriák: Hirek | Figyelem! Új munkahelyteremtő pályázat nyílott. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Előleg igénylése nyertes pályázatokhoz

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében a nyertes pályázatok esetében van lehetőség előleg felvételére, amelynek maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Az előleg igénylését a kedvezményezettnek kezdeményeznie kell  „Előlegfizetési kérelem”-nek a Magyar Államkincstárhoz elektronikus úton történő benyújtásával. Ha az előlegigénylés hiányos vagy hibás, a Magyar Államkincstár egy alkalommal a hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. Az előleg igénylésével egy időben a kedvezményezett köteles igazolni az előleg összegével megegyező összegű biztosíték, rendelkezésre állását.

Előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet.

A támogatási előleg igénylésére és folyósítására több részletben is sor kerülhet. Amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre – a támogatási előleg kifizetésétől számított hat hónapon belül –, vagy, amennyiben a támogatás vagy a támogatási előleg nem rendeltetésszerű felhasználása bizonyosodik be, úgy a támogatási előleget a kedvezményezett köteles visszafizetni.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet értelmében a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha a kedvezményezett benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet.A likviditási tervet konzorciumok esetében projektszinten és konzorciumi tagonként is szükséges benyújtani.

Jelenleg az „Előleg fizetési kérelem” pont kidolgozás alatt van az elektronikus felületen. Amint ez a pont elkészül, a www.palyazat.gov.hu oldalon közlemény fog megjelenni, illetve mi is tájékoztatjuk a kedves pályázókat.

munkaszervezet

Kategóriák: Hirek | Előleg igénylése nyertes pályázatokhoz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ostromnapok

Kategóriák: Hirek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

basal800_A3

Kategóriák: Hirek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Módosult az az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 júniusában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. Alegfontosabb módosítások, a következők:

 

1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a Kormány előzetesen állást foglal annak a projektjavaslatnak a tekintetében, amelynek támogatását az irányító hatóság egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolja megállapítani. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok Kormány elé terjesztése lassítja a döntés-előkészítési folyamatot, ezáltal akötelezettségvállalást, szerződéskötést és a támogatás kifizetésének megkezdését is. Erre, valamint a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célokra tekintettel szükséges azon projektek körének szűkítése, melyeket az igényelt támogatási összegre tekintettel állásfoglalás céljából a Kormány elé kell terjeszteni. Az egymilliárd forintos értékhatár hárommilliárd forintra emelése csökkenti az irányító hatóságok adminisztratív terheit, gyorsítja a döntés-előkészítés folyamatát, ugyanakkor továbbra is széles rálátást biztosít a Kormány számára a jelentősebb támogatási igényű projektjavaslatok esetén.

2) Az európai uniós támogatások hatékony és eredményes felhasználásához a jól előkészített projektek járulhatnak leginkább hozzá. A megvalósítás során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a projektek végrehajtása során jelentkező költségnövekmény sokszor a projektek nem megfelelő előkészítéséből ered, ami egyrészt veszélyezteti a projektek megvalósítása menetét, másrészt kiemelt audit kockázatot hordoz magában. Az előzőekre tekintettel indokolt a projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek kapcsán az előkészítés, tervezés – közbeszerzési költségeken kívül eső – összes elszámolható költségének 5%-ról 7%-ra történő emelése. Az előkészítési, tervezési költségek emelésével azonban nem változik az egyéb költségek legmagasabb engedélyezett aránya (15,5%).

3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a szerződések vonatkozásában a részletes kifizetési ellenőrzési szempontok között azt tartalmazta korábban, hogy a szerződés aláírása, hatálybalépése dátumának korábbinak vagy aznapi dátumúnak kell lennie, mint a szerződés tárgyának megvalósítási kezdő dátuma. A Ptk. értelmében a szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni akkor is, ha nem ugyanaz az okirat tartalmazza valamennyi fél jognyilatkozatát, hanem a szerződő felek külön okiratba foglalt jognyilatkozatai együttesen tartalmazzák a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását. Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni. A Ptk. hivatkozott rendelkezései alapján előfordulhat olyan eset, amikor a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítása már megtörtént, ugyanakkor a szerződés tényleges írásba foglalására még nem került sor. Ez alapján elegendő az is a kívánt cél eléréséhez, ha az elfogadó jognyilatkozat aláírása és hatályossá válása megelőzi a teljesítés megkezdését.

 

4) A hatályos szabályok alapján mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább akétszázezer forintot. Indokolt megteremteni a lehetőséget arra, hogy az irányító hatóságok a kedvezményezettek, projektek eltérő jellegére, sajátosságaira figyelemmel ezen mértékektől eltérő, alacsonyabb mértékeket határozhassanak meg felhívásonként.

5) A szabályozás értelmében a támogatási igény benyújtása során a támogatást igénylőnek projektszintű mérföldköveket kell meghatároznia, amelyet a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpontban, jelentős esemény megtörténtekor vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény felmerülésekor érhet el. A jelenlegi szabályozás értelmében minimum egy, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő terveztetése szükséges, azzal, hogy az nem eshet egybe a záró kifizetés benyújtásával. A gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt megteremteni a projekt megvalósításának folyamatos előrehaladása érdekében a szakmai beszámoló és a kifizetések elválasztásának lehetőségét.

6) A gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján kidolgozásra került egy olyan jogszabályi rendelkezés, amely a közlekedésfejlesztési vagy környezeti és energiahatékonysági tárgyú projektet megvalósító közszféra szervezet kedvezményezett által a szállító részére kötelezően nyújtandó előleg mértékét, továbbá az előlegre vonatkozó biztosítéki szabályokat határozza meg.

 

Szinergia egyesület munkaszervezete

Kategóriák: Hirek | Módosult az az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

bold.tura_plaki_2017

Kategóriák: Hirek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk

2017.június 29-én (csütörtök) 14.30 órakor

kezdődő tájékoztató rendezvényünkre.

Helye: Szigetvári Vigadó (volt Sooters bolt terem)

7900 Szigetvár, József Attila utca 9

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Szinergia Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában kidolgozott, LEADER támogatások előkészítésének, jelenlegi állásáról.

Előadó: Rajczi Román- Szinergia Egyesület munkaszervezet vezető

  1. Tájékoztatás az EFOP- 1.3.1 – 15-2016-00001, Cselekvő Közöségek kiemelt projektről és a TOP (közösségfejlesztést segítő) pályázati lehetőségekről.

Előadó: Bánki Eszter baranyai mentor

A rendezvényt ajánljuk minden olyan kézműves tevékenységet folytató személy, illetve, a térségben működő civil szervezet figyelmébe, aki már pályázott, vagy pályázni kíván a  LEADER rendszer felhívásaira.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szinergia Egyesület

munkaszervezet

Kategóriák: Hirek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

7. Mozsgói Kakasfesztivál 2017.07.08-09

kakas_2017_A5_szorolap

Kategóriák: Hirek, Rendezvények | 7. Mozsgói Kakasfesztivál 2017.07.08-09 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati Tájékoztató

Szervezetünk megkezdte a felkészülést, a 2017.05.26-án aktualizált Helyi Fejlesztési Stratégia LEADER pályázatainak megnyitására. Ennek első lépéseként megkezdtük az Irányító Hatóság által megküldött központi „LEADER Felhívás Rögzítő Modell” feltöltését, majd ennek elkészülte után, visszaküldjük azokat minőségbiztosítási felülvizsgálatra. Ennek megtörténtét követően, várhatóan 2017 augusztus hónapban megnyitásra kerülnek első LEDER pályázataink. Az első két megnyitni tervezett pályázatunk a „Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása”, illetve a „Tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása” című kiírás lesz. Az összes (7db) pályázat megnyitásának végső időpontja 2017 október 31.

A LEADER pályázatok az előző ciklusban már megszokottak szerint 2 körösek lesznek, vagyis lesz egy projektötlet benyújtási forduló, amit a Szinergia Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága fog megfeleltetni, az egyesületi HFS- ben leírtaknak. Amennyiben ez meglesz, akkor az itt kapott Támogató Nyilatkozattal lehet feltölteni, a központi MÁK-MVH felületen a LEADER pályázatokat.

A mellékelt táblázatban megtekinthetik összes LEADER pályázatunkat aktuális formájában.

Tervezett pályázatok HFS melléklet 2017.05.26

Kategóriák: Hirek, Pályázati hírek | Pályázati Tájékoztató bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

XIX. Parasztolinpia Somogyhárságyon

XIX. Parasztolinpia

Kategóriák: Hirek, Rendezvények | XIX. Parasztolinpia Somogyhárságyon bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva